Coronafeirws (COVID-19)

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn dilyn ac yn gweithredu arfer gorau fel y cynghorir gan y llywodraeth ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn gyffredinol, caiff gwasanaethau hanfodol y Cyngor eu blaenoriaethu a bydd gwybodaeth reolaidd am unrhyw newid i wasanaethau yn ymddangos yma.

Gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth a'r cyngor diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus CymruLlyw.CymruGov.UK a GIG

Mae ein canolfan gyswllt ar agor ar gyfer galwadau o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am-5pm, mae'r Orsaf Wybodaeth ar gau hyd nes y rhoddir gwybod yn wahanol.

Defnyddiwch ein ffurflenni ar-lein i adrodd neu ofyn am wasanaethau'r Cyngor.

Gwnewch ymholiad cyffredinol am COVID-19 ar-lein neu e-bostiwch info@newport.gov.uk


Llacio’r cyfyngiadau

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi nifer o newidiadau i’r cyfyngiadau wrth i ni symud yn raddol allan o’r cyfnod clo.

Newidiadau diweddar a newidiadau i ddod

O ddydd Llun 12 Ebrill

  • Bydd plant yn dychwelyd i’r ysgol yn llawn ar gyfer addysg wyneb yn wyneb, bydd pob dysgwr ôl-16 yn dychwelyd i ganolfannau addysg bellach a hyfforddiant, a bydd campysau prifysgolion yn gallu agor ar gyfer cyfuniad o ddysgu wyneb yn wyneb/ar-lein i bob myfyriwr;
  • Bydd gweddill y siopau yn ailagor, gan gwblhau’r broses raddol o ailagor busnesau sy’n gwerthu nwyddau nad ydynt yn hanfodol;
  • Bydd gweddill y gwasanaethau cysylltiad agos yn ailagor, gan gynnwys gwasanaethau symudol;
  • Bydd y cyfyngiadau ar deithio i mewn ac allan o Gymru yn cael eu codi. Fodd bynnag, mae’r cyfyngiadau ar deithio i wledydd y tu allan i'r Ardal Deithio Gyffredin heb esgus rhesymol yn parhau. Mae’r Ardal Deithio Gyffredin yn golygu’r Deyrnas Unedig, Ynysoedd y Sianel, Ynys Manaw a Gweriniaeth Iwerddon;
  • Bydd hawl i fynd i weld lleoliadau priodas, drwy apwyntiad;
  • Bydd y cyfyngiadau ar ganfasio gwleidyddol yn cael eu codi, ond bydd gofyn i ganfaswyr wneud hynny mewn modd diogel.

O 27 Mawrth

Codi’r cyfyngiadau aros yn lleol

Caiff llety hunangynhwysol ailagor

Caiff gweithgareddau awyr agored i blant ailddechrau

Caiff llyfrgelloedd ac archifau ailagor

Caiff chwech o bobl o ddwy aelwyd gwrdd yn yr awyr agored gan gadw pellter cymdeithasol.

Cwestiynau cyffredin

O 15 Mawrth

Bydd pob disgybl cynradd a disgyblion sy’n astudio ar gyfer cymwysterau yn cael dychwelyd i’r ysgol. Bydd gan ysgolion yr hyblygrwydd i ddod â disgyblion blwyddyn 10 a blwyddyn 12 yn eu hôl, er mwyn eu helpu i symud ymlaen i gam nesaf eu dysgu, a bydd mwy o ddysgwyr yn dychwelyd i golegau. Bydd hyblygrwydd hefyd i ysgolion gynnal sesiynau ailgydio ar gyfer pob disgybl arall. Bydd pob dysgwr yn dychwelyd ar ôl gwyliau’r Pasg.

Gall siopau trin gwallt a barbwr ailagor ar gyfer apwyntiadau.

O 13 Mawrth

Bydd cyfyngiadau aros gartref yn cael eu codi. Bydd pobl yn cael teithio o fewn eu hardal leol.

Caiff pobl gwrdd yn yr awyr agored (gan gynnwys gerddi preifat) â theulu a ffrindiau sy’n byw’n lleol. Bydd hyd at bedwar o bobl o ddwy aelwyd (heb gynnwys unrhyw ofalwyr neu blant dan 11 oed o’r naill aelwyd neu’r llall) yn cael cwrdd, gan gadw pellter cymdeithasol.

Gall cyrtiau chwaraeon awyr agored, gan gynnwys cyrsiau golf ailagor.

Gall ymweliadau cartrefi gofal dan do gychwyn eto, gydag un ymwelydd wedi ei ddynodi.

Diweddariad 17 Chwefror - Ehangu cymhwysedd y Taliad Cymorth Hunanynysu

Bydd mwy o bobl nawr yn gymwys i wneud cais am y Taliad Cymorth Hunanynysu gwerth £500.  Bydd y cynllun, sydd wedi'i ymestyn tan fis Mehefin 2021, bellach yn agored i geisiadau gan bobl ag incwm personol o lai na £500 yr wythnos a'r rhai ar Dâl Salwch Statudol Sylfaenol y gofynnwyd iddynt hunanynysu drwy wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu (POD), Ap Covid-19 y GIG neu gan leoliad addysg eu plentyn. Dysgwch fwy a gwnewch gais yma.

Gwybodaeth a chymorth COVID-19 i fusnesau 

Tracio ac Olrhain COVID-19

Cymorth COVID-19 i bobl sy’n agored i niwed

Hawlio budd-daliadau

Mae COVID-19 wedi newid ein bywydau mewn sawl ffordd, sy’n golygu bod unrhyw gymorth bach ychwanegol yn bwysicach nag erioed.

Mae llawer o bobl heb ddeall y gallent fod â hawl i gael budd-daliadau a allai gynnig y cymorth sydd ei angen arnynt. Darganfod mwy.

Canolfannau profi

Gallwch ddod o hyd i ganolfannau profi Casnewydd a threfnu prawf yma

Hunanynysu a chwarantîn 

O ddydd Iau 10 Rhagfyr, bydd y cyfnod hunanynysu oherwydd y coronafeirws yng Nghymru yn cael ei ostwng o 14 diwrnod i 10 diwrnod.

Os ydych chi’n gyswllt agos i rywun sydd wedi profi’n bositif am COVID-19 rhaid i chi hunan-ynysu ar unwaith ac archebu prawf.

Taliad hunanynysu

Gallech gael taliad o £500 i helpu gyda cholli enillion os dywedwyd wrthych chi neu blentyn rydych chi’n gofalu amdano i ynysu drwy gynllun Profi ac Olrhain y GIG ar neu ar ôl 23 Hydref 2020 ac ni allwch weithio gartref, darllenwch a gwneud cais am y taliad hunanynysu COVID-19 yma. 

Brechlyn Covid-19

Mae rhaglen frechu COVID-19 wedi cychwyn yng Nghymru. Bydd brechlyn diogel ac effeithiol yn cynnig diogelwch unigol rhag COVID-19, yn ogystal â rhagor o ddiogelwch i’n hanwyliaid a’n cymunedau.

Dysgwch fwy

Adferiad Strategol Casnewydd

Mae ein nodau adfer strategol yn nodi sut y byddwn yn parhau i adeiladu Casnewydd well drwy ddiogelu bywydau, cefnogi ein cymunedau a'r rhai sy'n agored i niwed, lleihau anghydraddoldeb, ac ailadeiladu ein heconomi.

Cyfarfodydd cyhoeddus

Gweld calendr cyfarfodydd y Cyngor

Yn unol â mesurau iechyd y cyhoedd i liniaru lledaeniad Covid-19 ac i alluogi'r Cyngor i ganolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau hanfodol i'r rhai sy'n agored i niwed, cafodd pob cyfarfod cyhoeddus ei atal ym mis Mawrth ac unrhyw gyfarfodydd nad oeddent yn hanfodol eu canslo. 

Bydd penderfyniadau brys yn parhau i gael eu gwneud yn unol â chynlluniau dirprwyo'r swyddog a'r Aelodau a nodir yng Nghyfansoddiad a gweithdrefnau gwneud penderfyniadau brys y Cyngor.

Mae deddfwriaeth pwerau brys gan San Steffan a Llywodraeth Cymru yn atal dyletswyddau statudol ac amserlenni penodol yn ystod y cyfnod hwn o argyfwng. Roedd hyn yn dileu'r angen i gynnal Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Mai ac yn caniatáu parhad penodiadau presennol.

 

TRA130490 23/12/2020