Coronafeirws (COVID-19)

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn dilyn ac yn gweithredu arfer gorau fel y cynghorir gan y llywodraeth ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn gyffredinol, caiff gwasanaethau hanfodol y Cyngor eu blaenoriaethu a bydd gwybodaeth reolaidd am unrhyw newid i wasanaethau yn ymddangos yma.

Gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth a'r cyngor diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus CymruLlyw.CymruGov.UK a GIG

Mae ein canolfan gyswllt ar agor ar gyfer galwadau o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am-5pm, mae'r Orsaf Wybodaeth ar gau hyd nes y rhoddir gwybod yn wahanol.

Defnyddiwch ein ffurflenni ar-lein i adrodd neu ofyn am wasanaethau'r Cyngor.

Gwnewch ymholiad cyffredinol am COVID-19 ar-lein neu e-bostiwch info@newport.gov.uk

Diweddariad 8 Ionawr

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru mae’r holl ysgolion, colegau ac ysgolion annibynnol wedi symud i ddysgu ar-lein.

Darllenwch Canllawiau Llywodraeth Cymru ar ddychwelyd i ysgolion a cholegau.

Update 22 December - New shielding advice

Following a significant rise in infection rates, the advice to those who are clinically extremely vulnerable, previously ‘shielding’ has changed from 22 December. Those previously 'shielding' should no longer attend work or school outside the home. Read the full statement.

Diweddariad 21 Rhagfyr - Mae Cymru yn destun rhybudd lefel 4

Rhoddodd Llywodraeth Cymru bob rhan o Gymru ar lefel rhybudd 4 o 00:00am ddydd Sul 20 Rhagfyr.

Mae manylion llawn y cyfyngiadau ar lefel rhybudd 4 ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru a bydd y cyfyngiadau yn parhau ar waith nes y bydd nifer yr achosion yn gostwng.

Ar lefel rhybudd 4 rhaid i chi:

 • Ddilyn rheolau ymbellhau cymdeithasol gyda phobl nad ydych yn byw gyda nhw neu nad ydynt yn eich swigen gefnogaeth.
 • Gwisgo gorchudd wyneb (os gallwch) ym mhob man cyhoeddus dan do.
 • Aros gartref.
 • Peidio â chreu aelwyd estynedig (gall oedolion sengl neu rieni sengl ymuno ag un aelwyd arall i ffurfio swigen gefnogaeth unigryw).
 • Cwrdd dan do ddim ond â'r bobl rydych chi'n byw gyda nhw neu sydd yn eich swigen gefnogaeth.
 • Cwrdd mewn gerddi preifat ddim ond â'ch aelwyd neu swigen gefnogaeth.
 • Cwrdd yn yr awyr agored ddim ond â'ch aelwyd neu swigen gefnogaeth.  
 • Gweithio o gartref os gallwch. 
 • Peidio â theithio heb esgus rhesymol. 
 • Peidio â theithio'n rhyngwladol heb esgus rhesymol.

Gallwch hefyd ddarllen Cwestiynau Cyffredin Lefel 4

Newidiadau i wasanaethau'r cyngor ar Lefel 4

 • Bydd gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu yn parhau yn ôl y bwriad dros gyfnod y Nadolig. Bydd y ganolfan ailgylchu gwastraff y cartref hefyd yn parhau ar agor yn ôl y bwriad.
 • Bydd parciau a mynwentydd yn aros ar agor
 • Bydd Llyfrgelloedd yn cynnig gwasanaeth clicio a chasglu yn unig
 • Mae Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd ar gau
 • Mae addoldai, Swyddfa Gofrestru Casnewydd a'r Plasty yn parhau i fod ar agor ar gyfer seremonïau priodas a phartneriaeth sifil. Ni chaniateir cynnal derbynfeydd
 • Mae’r gwaith o gofrestru genedigaethau wedi'i ohirio ar hyn o bryd

Gwybodaeth a chymorth COVID-19 i fusnesau 

Tracio ac Olrhain COVID-19

Cymorth COVID-19 i bobl sy’n agored i niwed

Canolfannau Profi

Gallwch ddod o hyd i ganolfannau profi Casnewydd a threfnu prawf yma

Hunanynysu a chwarantîn 

O ddydd Iau 10 Rhagfyr, bydd y cyfnod hunanynysu oherwydd y coronafeirws yng Nghymru yn cael ei ostwng o 14 diwrnod i 10 diwrnod.

Taliad hunanynysu

Gallech gael taliad o £500 i helpu gyda cholli enillion os dywedwyd wrthych chi neu blentyn rydych chi’n gofalu amdano i ynysu drwy gynllun Profi ac Olrhain y GIG ar neu ar ôl 23 Hydref 2020 ac ni allwch weithio gartref, darllenwch a gwneud cais am y taliad hunanynysu COVID-19 yma. 

Brechlyn Covid-19

Mae rhaglen frechu COVID-19 wedi cychwyn yng Nghymru. Bydd brechlyn diogel ac effeithiol yn cynnig diogelwch unigol rhag COVID-19, yn ogystal â rhagor o ddiogelwch i’n hanwyliaid a’n cymunedau.

Dysgwch fwy

Adferiad Strategol Casnewydd

Mae ein nodau adfer strategol yn nodi sut y byddwn yn parhau i adeiladu Casnewydd well drwy ddiogelu bywydau, cefnogi ein cymunedau a'r rhai sy'n agored i niwed, lleihau anghydraddoldeb, ac ailadeiladu ein heconomi.

Cyfarfodydd cyhoeddus

Gweld calendr cyfarfodydd y Cyngor

Yn unol â mesurau iechyd y cyhoedd i liniaru lledaeniad Covid-19 ac i alluogi'r Cyngor i ganolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau hanfodol i'r rhai sy'n agored i niwed, cafodd pob cyfarfod cyhoeddus ei atal ym mis Mawrth ac unrhyw gyfarfodydd nad oeddent yn hanfodol eu canslo. 

Bydd penderfyniadau brys yn parhau i gael eu gwneud yn unol â chynlluniau dirprwyo'r swyddog a'r Aelodau a nodir yng Nghyfansoddiad a gweithdrefnau gwneud penderfyniadau brys y Cyngor.

Mae deddfwriaeth pwerau brys gan San Steffan a Llywodraeth Cymru yn atal dyletswyddau statudol ac amserlenni penodol yn ystod y cyfnod hwn o argyfwng. Roedd hyn yn dileu'r angen i gynnal Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Mai ac yn caniatáu parhad penodiadau presennol.

Gwybodaeth arall

Datganiad gan Fforwm Gwydnwch Lleol Gwent

Datganiad ar y cyd gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, Julie James, ac arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, y Cynghorydd Andrew Morgan (19/03/20) 

TRA130490 23/12/2020