Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau

Mae'r gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau’n cynnwys dau grant ar wahân. Dim ond am un ohonynt y cewch wneud cais.

Dewiswch y grant cywir isod: 

Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau: Grant sy’n Gysylltiedig ag Ardrethi Annomestig – Mawrth 2021 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno'r Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau i gefnogi busnesau (yn bennaf yn y sectorau lletygarwch, twristiaeth, hamdden a manwerthu nad yw’n hanfodol) gyda chymorth llif arian ac i’w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau ychwanegol a gyhoeddodd Prif Weinidog Cymru ar 12 Mawrth 2021 i reoli lledaeniad Covid-19.

Mae grantiau pellach sy’n gysylltiedig ag Ardrethi Annomestig bellach ar gael a’u nod yw ategu mesurau ymateb i Covid-19 eraill i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru. 

Daeth y cynlluniau grant blaenorol yn gysylltiedig ag Ardrethi Annomestig, a gyflwynwyd ym mis Rhagfyr 2020, ac a estynnwyd wedyn, i ben i ymgeiswyr newydd am 5pm ddydd Iau 11 Mawrth 2021

Grant 1 – Gallech fod yn gymwys i gael y grant hwn yn yr amgylchiadau canlynol:

  • Rydych yn gweithredu yn y sectorau lletygarwch, twristiaeth neu hamdden, neu eu cadwyni cyflenwi, neu  mae eich busnes wedi cael ei orfodi i gau o ganlyniad i'r cyfyngiadau cenedlaethol a roddwyd ar waith ar gyfer 'manwerthu nad yw'n hanfodol'
  • Rydych yn atebol am Ardrethi Busnes ar eiddo yng Nghasnewydd (hyd at werth ardrethol o £500,000). 

Darllen mwy. 

NEU  - Grant Dewisol Cyfyngiadau'r Gwanwyn

Mae Llywodraeth Cymru wedi estyn y Gronfa Ddewisol i Fusnesau dan Gyfyngiadau i gefnogi busnesau ac unig fasnachwyr y mae’r cyfyngiadau estynedig, sy’n angenrheidiol er mwyn rheoli lledaeniad Covid-19, ac a gyhoeddwyd gan y Prif Weinidog ar 29 Ionawr 2021, wedi cael effaith uniongyrchol arnynt. 

Grant 2 – Gallech fod yn gymwys i gael y grant hwn yn yr amgylchiadau canlynol:

  • Gorfodwyd eich busnes i gau neu cafwyd gostyngiad mwy na 40% yn y trosiant o ganlyniad uniongyrchol i’r cyfyngiadau estynedig a osodwyd ar fusnesau trwy gydol mis Chwefror/Mawrth
  • ac NID ydych yn atebol am Ardrethi Busnes am eiddo yng Nghasnewydd

Darllen mwy

 

D.S. Ar gyfer Casnewydd yn unig y mae’r ffurflenni cais hyn. Os ydych o'r tu allan i ardal Cyngor Dinas Casnewydd, gwiriwch fanylion y cais gyda gwefan berthnasol eich awdurdod lleol.